Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

เพลงฉ่อย

Advertisements

ในการเรียนการสอน เรื่องพระสารีบุตร รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส 32102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ผู้สอนได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระสารีบุตร เพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง   และตอบแบบฝึกหัดด้วยตนเอง  ทั้งแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่   ความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาในเวลาเรียน และให้นักเรียนยืมไปศึกษาด้วยตัวเอง ส่งเสริมการให้ยืมเรียน เพื่อการช่วยสอนให้แก่เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

การศึกษาบทเรียนนี้ จะได้ผลดีเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่าตั้งใจทำแบบทดสอบนี้หรือไม่ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพียงใด ดาวน์ โหลดบทเรียนสำเร็จรูป เรีืองพรพระสารีบุตร
e_sareekob1